Nova convocatòria del Kit Digital per comunitats de béns, explotacions agràries i societats civils!

Nova convocatòria del Kit Digital

Ens complau anunciar-vos que Red.es ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat la tant esperada nova convocatòria del Kit Digital, destinada a la digitalització de comunitats de béns, explotacions agràries de titularitat compartida i societats professionals i civils amb objecte mercantil. Aquesta iniciativa permetrà a aquestes entitats accedir al seu bon digital per impulsar la seva transformació digital i millorar la seva competitivitat al mercat.

Qui es podrà beneficiar?

1. Comunitats de béns, societats civils amb objecte mercantil, societats civils professionals i explotacions agràries de titularitat compartida, el domicili fiscal de les quals estigui ubicat en territori espanyol, compreses en els Segments que estableix l’article 7.2 de les Bases Reguladores:

a) Segment I: Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats. 12.000 €

b) Segment II: Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 empleats. 6000 €

c) Segment III: Petites empreses o Microempreses entre 0 i menys de 3 empleats. 2000 €

2. Han d’estar inscrits al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat econòmica desenvolupada efectivament a la data de sol·licitud de l’ajut, i tenir una antiguitat mínima de sis mesos, tal com disposa l’article 8.1. b) de les Bases Reguladores.

3. A més, els beneficiaris hauran de complir la resta dels requisits establerts a l’article 8 de les Bases Reguladores:

a) No tenir la consideració d’empresa en crisi conforme al que disposa l’article 2.18 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014 i el Reglament (UE) núm. 2021/1237 de la Comissió, de 23 de juliol de 2021, tal com recull l’Annex II de les Bases Reguladores.

b) Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

c) No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.

d) No estar sotmès a cap altra de les prohibicions previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Aquestes prohibicions també han d’afectar aquelles empreses de les quals, per raó de les persones que les regeixen o d’altres circumstàncies, es pugui presumir que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d’altres empreses en què hagin concorregut aquelles.

e) No superar el límit d’ajuts de mínims, conforme al que disposa l’article 2.4 de les Bases Reguladores.

f) Disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital, d’acord amb el test de diagnòstic disponible a la plataforma Accelera pime (https://www.acelerapyme.gob.es/).

4. A l’Annex I d’aquesta Convocatòria s’estableix la documentació necessària per acreditar el compliment dels requisits indicats anteriorment, així com la forma i el moment de la seva presentació.

Nova convocatoria del Kit Digital Nova convocatòria del Kit Digital per comunitats de béns, explotacions agràries i societats civils!

Els qui no se’n poden beneficiar?

a) Les persones físiques o jurídiques que siguin Agents Digitalitzadors Adherits, ni aquelles amb què aquests contractin o subcontractin per a la prestació, en tot o en part, de solucions de digitalització, conforme a l’article 7.4 de les Bases Reguladores.

b) Les persones en situació d’autoocupació que tinguin la consideració d’autònoms societaris ni els autònoms col·laboradors, en els termes previstos a la normativa aplicable, d’acord amb l’article 7.4 de les Bases Reguladores.

c) Les unions temporals d’empreses (UTE), conforme a l’article 7.4 de les Bases Reguladores.

d) Les persones físiques o jurídiques que hagin obtingut la condició de beneficiàries en alguna de les convocatòries del Programa Kit Digital.

e) Les empreses de naturalesa pública i les entitats de dret públic. BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT Núm. 174 Dissabte 22 de juliol de 2023 Sec. V-B. Pàg. 36022 cve: BOE-B-2023-22273 Verificable a https://www.boe.es

f) Els col·legis professionals, les societats civils (amb l’excepció de les societats civils amb objecte mercantil i les societats civils professionals), les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que no tingui personalitat jurídica.

Des de quan pots fer la sol·licitud?

La formalització de les sol·licituds estarà activa a partir del pròxim 12 de setembre, a través de la seu electrònica de Red.es. Aquesta nova convocatòria compta amb un pressupost inicial de 100 milions d’euros, ampliables, i té com a objectiu millorar la competitivitat i el nivell de maduresa digital d’aquestes entitats.

Els detalls d’aquesta nova convocatòria es poden consultar al BOE, on es recullen els requisits per sol·licitar les ajudes, les obligacions que contrauen els beneficiaris, els importants màxims de l’ajuda per cada categoria de solucions de digitalització, la justificació, el pagament i el control de la implantació de les solucions, entre altres aspectes.

Cuan es el termini de presentació?

Romandrà obert fins al 31 de desembre de 2024 i ens complau ser part activa d’aquesta nova convocatòria i oferir el nostre suport i experiència a les entitats que desitgin digitalitzar-se i optar a aquesta ajuda.

Si formeu part d’una comunitat de béns, una explotació agrària de titularitat compartida o una societat civil amb objecte mercantil, no dubteu a contactar amb nosaltres perquè us expliquem com podem ajudar-vos a aconseguir el vostre bon digital i encaminar-vos cap a la transformació digital amb èxit.

La digitalització és clau per garantir la competitivitat i l’èxit a llarg termini del vostre negoci. Estem aquí per ajudar-vos en tot el procés i aconseguir que el vostre projecte de digitalització sigui un èxit total. Us esperem!

No deixeu escapar aquesta oportunitat!

Contacta amb nosaltres per a una assessoria gratuïta.

També us pot interessar…